9,068,000 đ
LIÊN TUYẾN 2 NƯỚC: SINGAPORE - MALAYSIA , TẶNG VÉ BẢO TÀNG SÁP MADAMTUSSAUDS
10,368,000 đ
LIÊN TUYẾN 3 NƯỚC: SINGAPORE - INDONESIA -MALAYSIA, TẶNG VÉ BẢO TÀNG SÁP MADAM TUSSAUDS
HẾT